#Gói School Pack – Cá Voi Đọc Sách 1 năm (dành cho nhà trường và tổ chức)

15.000.000

  • Miễn phí sử dụng tài liệu 1 năm
  • Bài giảng, hoạt động và đánh giá
  • Công cụ toàn diện cho nhà trường
  • Sử dụng cho 30 người dùng

 

#Gói School Pack – Cá Voi Đọc Sách 1 năm (dành cho nhà trường và tổ chức)

15.000.000