Sách Khoa học không khó đọc – 11 bài giảng chiến thuật đọc và 18 dự án báo cáo sách vui nhộn

400.000

11 chiến thuật đọc sách Khoa học. Mỗi chiến thuật sẽ được được cung cấp:

  • Mục tiêu giảng dạy
  • Câu hỏi suy ngẫm: Suy ngẫm về chiến thuật và việc hình thành kỹ năng
  • Các dạng văn bản đề xuất phù hợp với việc giới thiệu chiến thuật
  • Các công việc giáo viên cần chuẩn bị
  • Các bước trong tiến trình giảng dạy, tổ chức hoạt động dạy học
  • Phần mở rộng: cung cấp các gợi ý để giúp giáo viên và học sinh làm việc hiệu quả hơn

18 báo cáo sách vui nhộn. Đối với mỗi dự án, giáo viên sẽ tìm thấy:

  • Trang dành cho giáo viên: mô tả dự án và cung cấp các ý tưởng hữu ích để giới thiệu và triển khai dự án
  • Mẫu phiếu hướng dẫn tư duy, bước làm và ví dụ mẫu dành cho học sinh
  • Phiếu đánh giá, trong đó nêu rõ các tiêu chí đánh giá để học sinh, hoặc giáo viên, hoặc cả hai có thể điền vào.
Sách Khoa học không khó đọc – 11 bài giảng chiến thuật đọc và 18 dự án báo cáo sách vui nhộn

400.000