Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 2) – 10 bộ hợp đồng đọc độc lập

400.000

Hợp đồng đọc độc lập có thể được sử dụng khi:

  • Phản hồi trong và sau khi đọc.
  • Dự án đọc, tiết thư viện.
  • Như một phần của giờ đọc sách tổ chức theo mô hình hội thảo.
  • Bất cứ lúc nào ngay khi học sinh chứng minh được mình đã có thể sử dụng các chiến thuật đọc hiểu và ghi lại tư duy bằng các quy trình đã được dạy.
Tổ chức tiết học đọc sách hiệu quả (Phần 2) – 10 bộ hợp đồng đọc độc lập

400.000