Những điều 𝖌𝖎á𝖔 𝖛𝖎ê𝖓 có thể làm để 𝖍ọ𝖈 𝖘𝖎𝖓𝖍 𝕐Ê𝕌 và 𝔾ℍÉ𝕋 việc đọc sách

🎀🎀 [Những điều 𝖌𝖎á𝖔 𝖛𝖎ê𝖓 có thể làm để 𝖍ọ𝖈 𝖘𝖎𝖓𝖍 𝕐Ê𝕌 và 𝔾ℍÉ𝕋 việc đọc sách] 🎀🎀

1️⃣ Sá𝔠𝔥 𝔳à 𝔨𝔥ô𝔫𝔤 𝔭𝔥ả𝔦 sá𝔠𝔥 📚

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕘𝕙é𝕥 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 … Đừng cho chúng chạm tay vào bất cứ cuốn sách thật sự nào. Hãy photo những trang sách, đóng ghim, phát cho chúng và yêu cầu chúng đánh dấu, phân tích từng từ vựng trong đó…

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕪ê𝕦 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 … Hãy để chúng được cầm những cuốn sách thật ở trên tay.

2️⃣ Sá𝔠𝔥 𝔳à P𝔥𝔦ế𝔲 𝔟à𝔦 𝔱ậ𝔭 📖

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕘𝕙é𝕥 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 …Hãy đảm bảo rằng chúng dành nhiều thời gian để hoàn thành các phiếu bài tập hơn là việc đọc thực sự.

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕪ê𝕦 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 … Hãy dành phần lớn thời gian để học sinh thưởng thức những cuốn sách của chúng và cân bằng hoạt động phản hồi.

3️⃣ T𝔥ả𝔬 𝔩𝔲ậ𝔫, hộ𝔦 𝔱𝔥𝔬ạ𝔦 𝔳à G𝔦ả𝔫𝔤 𝔟à𝔦 ♨️

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕘𝕙é𝕥 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 … Hãy nói bằng giọng giảng bài, bắt đầu mọi buổi học bằng câu “Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về…” và tiếp cận giờ đọc sách giống như bất kỳ một bài học nào cho cả lớp.

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕪ê𝕦 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 … Hãy biến nó thành một cuộc trò chuyện.

4️⃣ Độ 𝔰â𝔲 và Tầ𝔫 s𝔲ấ𝔱 ⏰

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕘𝕙é𝕥 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 … Hãy dồn tất cả các nhóm vào một giờ đọc 45 phút mỗi ngày, tốt nhất là cứ sau tám phút (hoặc lâu hơn) lại dùng chuông lớn để ngắt chúng khỏi những việc chúng đang làm.

ℕế𝕦 𝕓ạ𝕟 𝕞𝕦ố𝕟 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ủ𝕒 𝕞ì𝕟𝕙 𝕪ê𝕦 đọ𝕔 𝕤á𝕔𝕙 … Hãy dành thời gian cho một buổi đọc ý nghĩa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bạn không gặp gỡ tất cả nhóm trong một ngày.

5️⃣ N𝔦ề𝔪 𝔳𝔲𝔦 và Mụ𝔠 đí𝔠𝔥 💯

Khi trưởng thành, 𝕔𝕙ú𝕟𝕘 𝕥𝕒 đọ𝕔 𝕧ì 𝕟𝕚ề𝕞 𝕧𝕦𝕚 𝕙𝕠ặ𝕔 𝕔ó 𝕞ụ𝕔 đí𝕔𝕙. Chúng ta đưa ra các suy luận, kết nối, dự đoán, hình dung những gì tác giả mô tả, đặt câu hỏi và áp dụng những gì chúng ta đã đọc vào cuộc sống và thế giới của mình. ℂ𝕙ú𝕟𝕘 𝕥𝕒 𝕔ũ𝕟𝕘 𝕔ườ𝕚, 𝕥ự 𝕙ỏ𝕚 𝕧à 𝕔ả𝕞 𝕟𝕙ậ𝕟 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 𝕔ả𝕞 𝕩ú𝕔 𝕞ạ𝕟𝕙 𝕞ẽ. Chúng ta kết hợp hàng chục quá trình khi đọc một trang duy nhất — và chúng ta rất hiếm khi viết tất cả những điều đó ra.

Giáo viên cần đảm bảo 𝕙ọ𝕔 𝕤𝕚𝕟𝕙 𝕔ó 𝕟𝕙𝕚ề𝕦 𝕥𝕙ờ𝕚 𝕘𝕚𝕒𝕟 để 𝕥𝕣ả𝕚 𝕟𝕘𝕙𝕚ệ𝕞 𝕟𝕚ề𝕞 𝕧𝕦𝕚 đơ𝕟 𝕘𝕚ả𝕟 𝕝à đọ𝕔 𝕞ộ𝕥 𝕔𝕦ố𝕟 𝕤á𝕔𝕙 𝕥𝕦𝕪ệ𝕥 𝕧ờ𝕚 mà không bị khó chịu vì một nhiệm vụ được giao, hoặc việc đọc liên tục bị gián đoạn vì các hoạt động khác.

ℍã𝕪 đả𝕞 𝕓ả𝕠 𝕣ằ𝕟𝕘 𝕔𝕙ú𝕟𝕘 𝕥𝕒 𝕜𝕙ô𝕟𝕘 𝕡𝕙á 𝕙𝕠ạ𝕚 𝕟𝕚ề𝕞 𝕧𝕦𝕚 đọ𝕔 𝕔ủ𝕒 𝕟𝕙ữ𝕟𝕘 độ𝕔 𝕘𝕚ả 𝕥𝕣ẻ 𝕥𝕦ổ𝕚 𝕞à 𝕔𝕙ú𝕟𝕘 𝕥𝕒 𝕝𝕦ô𝕟 𝕢𝕦𝕒𝕟 𝕥â𝕞.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *